Keybindings
ActionKey Binding
Launch - Application⊞ Win Space
Launch - Browser⊞ Win Shift Enter
Launch - Command⊞ Win Shift Space
Launch - File Browser⊞ Win Shift n
Launch - File Search⊞ Win Alt Space
Launch - Notification Viewer⊞ Win n
Launch - Terminal⊞ Win Enter
Launch - This Dialog⊞ Win Shift ?
Modify - Bluetooth Settings⊞ Win b
Modify - Carry Window to Workspace 1 - 10⊞ Win Alt 0..9
Modify - Carry Window to Workspace 11 - 19⊞ Win Alt Ctrl 1..9
Modify - Containing Workspace⊞ Win Ctrl Shift ↑ ↓ ← →
Modify - Display Settings⊞ Win d
Modify - Load Window Layout⊞ Win .
Modify - Move Window to Workspace 1 - 10⊞ Win Shift 0..9
Modify - Move Window to Workspace 11 - 19⊞ Win Ctrl Shift 1..9
Modify - Move to Scratchpad⊞ Win Ctrl m
Modify - Next Window Orientation⊞ Win Backspace
Modify - Save Window Layout⊞ Win ,
Modify - Settings⊞ Win c
Modify - Tile/Float Focus Toggle⊞ Win Shift t
Modify - Toggle Bar⊞ Win i
Modify - Wifi Settings⊞ Win w
Modify - Window Floating Toggle⊞ Win Shift f
Modify - Window Fullscreen Toggle⊞ Win f
Modify - Window Layout Mode⊞ Win t
Modify - Window Position⊞ Win Shift k j h l
Modify - Window Position⊞ Win Shift ↑ ↓ ← →
Navigate - Next Workspace⊞ Win Tab
Navigate - Next Workspace⊞ Win Alt
Navigate - Previous Workspace⊞ Win Alt
Navigate - Previous Workspace⊞ Win Shift Tab
Navigate - Relative Window⊞ Win k j h l
Navigate - Relative Window⊞ Win ↑ ↓ ← →
Navigate - Scratchpad⊞ Win Ctrl a
Navigate - Window by Name⊞ Win Ctrl Space
Navigate - Workspace 11 - 19⊞ Win Ctrl 1..9
Navigate - Workspaces 1-10⊞ Win 0..9
Resize - Enter Resize Mode⊞ Win r
Session - Exit App⊞ Win Shift q
Session - Lock Screen⊞ Win Escape
Session - Logout⊞ Win Shift e
Session - Power Down⊞ Win Shift p
Session - Reboot⊞ Win Shift b
Session - Refresh Session⊞ Win Shift r
Session - Reload i3 Config⊞ Win Shift c
Session - Restart i3⊞ Win Ctrl r
Session - Sleep⊞ Win Shift s
Session - Terminate App⊞ Win Alt q